Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Big2 Platform Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép; Cg. 01-09-418521; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://www.vatera.hu, valamint partneroldalain elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Big2 Platform Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv) 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Big2 Platform Kft., mint a vatera.hu online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Vatera rövid felhívás formájában, legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, a Vatera által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Felhasználó a módosítás személyes menüben történő elfogadásával nyilatkozik a módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosítást a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést a Vatera felfüggeszti.

Üzemeltető köteles jóhiszeműen eljárni a kereskedőkkel szemben a Vatera platform üzemeltetése során tartózkodik a szerződési feltételek visszamenőleges hatályú módosításától, kivéve, ha valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség betartása érdekében szükséges, vagy visszamenőleges hatályú maga a módosítás.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:
Vatera: az Big2 Platform Kft. által a www.vatera.hu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online kereskedelmi oldal, online piactér, ahol a Felhasználók termékeket adhatnak el illetve vásárolhatnak; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;
Termék: áru vagy szolgáltatás, jog és/vagy kötelezettség, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁFF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;
Eladó: az a Felhasználó, aki a Vaterán terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket feltölt;
Licitáló: az a Felhasználó, aki licitál - elektronikus úton vételi ajánlatot tesz - egy olyan tranzakciós folyamatban megjelent termékre, amelyet a Vatera piactéren az Eladó aukció keretében kíván értékesíteni;
Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol a Vaterán, amely termék az Eladó szándéka szerint aukció keretében, vagy fix áron vásárolható meg;
Tranzakció: az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék megvásárlásával/az aukció lezárultával ér véget;
Aukció: az a tranzakció, amelynek során a Felhasználók licitálás (elektronikus úton való vételi ajánlat megtétele) útján vásárolhatják meg az Eladó által feltöltött terméket. Az aukció nyertese az a Felhasználó, aki annak végéig a legmagasabb vételi ajánlatot (licitet) tette, vagy aki a terméket az Eladó által meghatározott (az aukcióban szereplő) fix áron (villámáron) megvásárolta;

Az Big2 Platform Kft. által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat, az adatvédelmi feltételeket a jelen dokumentumtól különálló Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. A Vatera által működtetett online piacterek és társoldalainak szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

1/2. A Vatera által nyújtott Szolgáltatásokat a Big2 Platform Kft. üzemeltetésében lévő más kereskedelmi portálok, piacterek (pl. www.teszvesz.hu) felhasználója külön regisztráció nélkül használhatja, ha előzetesen jóváhagyja, hogy a Big2 Platform Kft. személyes adatait a Vatera felhasználói adatbázisába is felvigye és elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

A Vatera által nyújtott Szolgáltatásokat harmadik személy partnerek üzemeltetésében lévő más kereskedelmi portálok, piacterek, aggregátor oldalak felhasználója külön regisztráció nélkül használhatja, ha előzetesen jóváhagyja, hogy a Big2 Platform Kft. személyes adatait a Vatera felhasználói adatbázisába is felvigye és elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

A Vatera a Felhasználó külön, előzetes jóváhagyásával, harmadik személyek üzemeltetésében lévő más kereskedelmi portálok, piacterek, aggregátor oldalak, marketing partnerek részére a Felhasználó hirdetéseit átlistázhatja.

A regisztráció és a Vatera szolgáltatásainak használata folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Vatera, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését a Piactér használatához részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni (felfüggesztés), illetve a Felhasználót a Vatera online piacterének használatából véglegesen kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Big2 Platform Kft. által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Vatera jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A Vatera fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a Vatera informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal, illetve alulvonással kiegészítse.

1/3. A Vatera adatkezelési és regisztrációs szinteket alkalmaz az online piactér szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

A teljes jogú felhasználói jogosultsággal rendelkező Felhasználó teljes körű vásárlási, licitálási és eladási jogosultsággal is rendelkezik.

1/4. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. Bankszámlaszám változása esetén a Vatera megkövetelheti a Felhasználótól a teljes jogú felhasználói regisztráció ismételt elvégzését.

1/5. A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Vaterával létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt (felmondási idő) a Vatera ügyfélszolgálatán, a Kapcsolatfelvétel menüben nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Vatera akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Vatera felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján.

1/6. Kereskedői fiók nyitása

Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó a Vatera által kért adatokat, (köztük az adószámot) dokumentumokat köteles szolgáltatni.

A kereskedői fiókot regisztráló felhasználók a számla kötelező adattartalmi elemeinek feltüntetése érdekében kötelesek adószámot megadni a regisztrációs folyamat során. Érvénytelen, valótlan, vagy hibás adószám megadása esetén, a Vatera fenntartja a jogot a kereskedői fiók felfüggesztésére.

A kereskedői fiókot a felhasználók számára észrevehetően a Vatera külön jelzéssel láthatja el.

Ahol a jelen ÁFF személyes menüt (felhasználói fiókot) említ, arra a kereskedői fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen ÁFF a kereskedői fiókra eltérő szabályokat állapít meg.

2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

2/1.

  1. A Vatera jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, a módosítás hatályba lépésekor. Kivételt képez ez alól a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körének szűkítése, azaz az egyes termékkategóriák időlegesen történő díjmentessé tétele, az ilyen termékkategóriákba tartozó termékek Vatera Piactérre történő díjmentes feltöltésének engedélyezése. Az ilyen jellegű módosításokra a jelen ÁFF módosítására vonatkozó általános rendelkezések az irányadók.
  2. A sikerdíjak alapját jelentő sikeres tranzakciók létrejöttével kapcsolatban a Vatera a felhasználók visszajelzéseit veszi figyelembe. A Felhasználónak a felhasználói fiókból elérhető visszajelzési panelt kötelező a tranzakciót követően kitöltenie. A Felhasználó a tranzakciót követően visszajelzést ad a tranzakció sikerességéről. A vevő a tranzakciót követően 90 napig adhatja le értékelését, az értékelés leadására a Vatera a vevőnek a tranzakciót követően négy alkalommal, a tranzakciót követő 14., 28., 57. és 88. napon küld emlékeztetőt.

2/2. Az eladó a tranzakciót követően 30 nap alatt adhatja le értékelését. Ha az eladó 30 nap alatt értékelést nem ad, a Vatera jogosult a 30. napot követő naptól a tranzakciót sikeresnek tekinteni, a vevői visszajelzéstől függetlenül. A Vatera a sikeres tranzakciók sikerdíjait a visszajelzést, vagy a sikeressé minősítést követő 24 órán belül számolja el és terheli a Felhasználó egyenlegére. A sikeres visszajelzést, vagy a Vatera általi sikeresnek minősítést követően az adott tranzakció sikerességét illetően a Vatera utólagos reklamációt nem fogad el.

2/3. A Vatera fenntartja magának azt a jogot, hogy az eladói oldalról érkező sikertelen visszajelzés valódiságát esetenként ellenőrizze és az ellen - bizonyítható és indokolt esetben - kifogást nyújtson be. Bizonyítható és indokolt esetnek minősül különösen, ha egy tranzakciót a vevő sikeresnek értékel, míg az eladó sikertelennek; ilyen esetben a Vatera a regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail, telefonszám) megkeresi a vevőt és kéri a tranzakció megerősítését; a tranzakció vevő általi megerősítése esetén a Vatera jogosult az adott tranzakciót sikeresnek tekinteni és így jogosult sikerdíjának felszámítására. A valótlan visszajelzést készítő felhasználó felhasználói fiókjához való hozzáférését a Vatera felfüggesztheti, vagy kizárhatja a felhasználót az online piactér használatából.

2/4. A Vatera a sikeres tranzakciók sikerdíjait számítja fel az eladó egyenlegére. A sikerdíj alapja a leütési érték, vagy vételár.

2/5. Nem kerülnek kiszámlázásra az eladó által (a tranzakciót követő 30 napon belül) sikertelenként visszajelzett vagy nem kifogásolt tranzakciók jutalékai.

2/6. Ha a vevő sikeres visszajelzést adott, az eladónak a 7. és a 14. napon a Vatera a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre egyedi értesítőt küld, majd a 30. napon, az utolsó egyedi értesítővel egy időben megtörténik a tranzakció sikeressé minősítése.

2/7. A tranzakciót és partnerét az eladó ezután a tranzakciót követő 90. napig minősítheti, akár sikertelenként is megjelölve az adásvételt, azonban ez a Vatera által felszámított sikerdíjat nem befolyásolja. A tranzakcióról való visszajelzés megtételével, vagy a tranzakció Vatera általi sikeres minősítésével a Vatera Szolgáltatása teljesül.

2/8. Ha egy felhasználóval szemben a Vatera kizárást alkalmaz, a sikerdíjak kiszámlázásának alapja a kizáráskor fennálló, vagy azt követően keletkező vevői értékelés, illetve sikeressé minősítés, eladói értékelés hiányában. Ilyen esetben a Vatera Szolgáltatása a sikeres értékelés, vagy annak minősítése alapján teljesül.

2/9. Akinek 10.000,- Ft összértékben elmaradt értékelése van, azaz, az értékelésre váró tranzakció(k) leütési ára elérte a 10.000,- Ft-ot annak a felhasználói fiókjában erre vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

2/10. A Vatera online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát (personal account-ot) vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A Felhasználó a Vatera által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

2/11. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a feltöltött termékek, a sikeres eladások és a kiemelt megjelenések, valamint az egyéb díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A fizetendő díjtételek számlázására és a részletes elszámolás kiküldésére havonta egy alkalommal kerül sor. Az Üzemeltető 30 naponta állít ki számlát, amely számla kiállításának dátuma igazodik a Felhasználó részére előző hónapban kiállított számla dátumához, azzal, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot ezen időtartam (30 napos számlázási periódus/időszak) eseti módosítására. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a számlázás tényéről. Az értesítést a Vatera elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki. A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a Felhasználó online is ellenőrizheti a kiszámlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó sikerdíj tételeket.

2/12. A Vatera elektronikus számlát készít és állít ki. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla az aktuális, a tranzakció (az aukció) indításakor irányadó díjtáblázat alapján kalkulált díjakat tartalmazza. Az elektronikus számla a felhasználói fiók "Számlázott tételek" fiókpontjából tölthető le. A Vatera papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

2/13. A kiállított számlák fizetési határideje tizennégy (14) naptári nap. A fizetés teljesítési napja a Vatera számláján lévő jóváírás napja.

A számla rendezése történhet átutalással, VPOS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb a Vatera által biztosított elektronikus fizetés útján, a Felhasználó választásának megfelelően. A banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik.

2/14. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a számlán jelzett fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség.

Amennyiben a Vatera által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, a Vatera, a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában a Vatera a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a fennálló kötelezettségeket követeléskezelés céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokkal, amennyiben a Felhasználó természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokkal a Vatera az Adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata (Adatkezelési tájékoztató) 7. pontjában megjelölt követeléskezelő (követelésbehajtó) partnereihez adhatja át behajtásra. Amennyiben a Vatera a követeléskezelőt a követelés kezelésével megbízza, a Felhasználó követeléskezelési díj megfizetésére kötelezhető. A követeléskezelés folyamatát és az azzal kapcsolatos egyéb információkat a jelen ÁFF melléklete tartalmazza. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Vatera bírósági úton érvényesítheti követelését.

A fizetési felszólítást a Vatera a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre küldött e-mail útján vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben teszi meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

A Vatera felfüggesztheti a Piactér használatához való hozzáférését, vagy kizárhatja abból azokat a Felhasználókat, akik 6 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak a Vaterával szemben. A felfüggesztett Felhasználók számára a felfüggesztésre okot adó tartozás pénzügyi rendezéséig nem biztosított a felhasználói fiókból a felhasználói jogosultságok gyakorlása, illetve a különböző funkciók elérése a kizárásra okot adó tartozás pénzügyi rendezéséig.

2/15. A Vatera, a Felhasználó pozitív egyenlege esetén pénzt vissza nem térít, kivéve, ha a Felhasználó regisztrációját visszavonhatatlanul megszünteti, vagy kizárásra kerül és tartozása nem áll fenn, sem a megszűnt felhasználónév alatt, sem más felhasználónéven. A Vatera visszatérítést erre irányuló szándéknyilatkozattal teljesít, a visszautaláshoz és a személyazonosításhoz szükséges lépések adategyeztetést követően. Ehhez segítségként a Vatera nyilatkozatmintát biztosít a Felhasználó megkeresése alapján.

2/16. A Felhasználó és a Vatera, mint felek esetleges jogvitáira a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadóak. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Vatera által működtetett online piactéren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

2/17. Kereskedői fiók esetén a Vatera jogosult egyedi, a díjszabásban rögzített díjaktól eltérő mértékű díjakat, illetve díjtételeket megállapítani, melyeket a Felhasználó a kereskedői fiók aktiválásakor, vagy a Vatera által küldött e-mail értesítésben foglalt díjajánlatot jóváhagyásával fogad el. A díjajánlat elfogadottnak tekintendő, ha a küldést követő 3 munkanapon belül a Felhasználó azt nem vitatja. A díjajánlattal nem érintett kérdésekben a jelen ÁFF irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

3/1. A Vatera által működtetett online piactereken tranzakció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3/3. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat (aukciónál az aukciózárás) esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének (az aukció nyertesének). A Felhasználó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött termékeket a Vatera a Piactéren kívül, a Vaterával együttműködő, úgynevezett co-brand oldalakon is megjelenítse (http://babaszoba.vatera.hu/, http://ah.vatera.hu/, http://bababirodalom.hu). Kereskedői fiók esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy vételi ajánlat esetén a terméket a Felhasználó által az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően adja át.

3/4. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat számíthatja fel.

Aukciós értékesítés során az ellenérték lehet:

Fix áras értékesítés esetén az ellenérték az eladó által megadott fix ár lehet.

A Vatera által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/5. A Felhasználónak a Vatera által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3/6. A Felhasználó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a Vatera online piacterén regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén a Vatera jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

3/7. Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó e ponttól eltérő szállítási díjakat határozhat meg, melyről az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban ad tájékoztatást.

3/8. Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani. Azonos kategóriában maximum tíz (10) azonos aukciót lehet hirdetni egyébként a fix áras értékesítést kell használni és a mennyiség rovatban lehet a darabszámot feltüntetni.

3/9. A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, tranzakciókat, keresőszavakat tartalmazó terméklapokat a Vatera eltávolíthatja, a sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában tranzakciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó hozzáférését a Piactér használatához mérlegelése alapján időlegesen figyelmeztető jelleggel felfüggesztheti vagy ezt követően véglegesen kizárhatjaabból.

3/10. Jótékonysági árverést kizárólag a Vatera előzetes engedélyével a részletes feltételeket írásban rögzítve lehet indítani. A Vatera fenntartja annak jogát, hogy hozzájárulását indokolás nélkül megtagadja, bármikor visszavonhassa.

A Vatera által indított promóciós/jótékonysági aukciók esetén

3/11. A Vaterán kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre, hirdethető meg és adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit vagy hirdetéseit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

3/12. Termékek eladását követően az Eladónak lehetősége van a Vatera által, Felhasználói részére biztosított Vaterafutár szolgáltatás igénybevételére, amely a Vatera felületén eladott termék kiszállítását teszi lehetővé. A Vaterafutár felületén keresztül megrendelt csomagkiszállítási szolgáltatás keretében az Eladó a csomagkiszállítást végző vállalkozással kerül szerződéses kapcsolatba, az Vaterafutár csupán a csomagkiszállítás megrendeléséhez szükséges online felületet biztosítja és üzemelteti.

3/13. Vatera fenntartja a jogot, hogy bizonyos előre meghatározott kritériumok alapján, bizonyos felhasználókat célzó felhasználói programokat indítson és üzemeltessen az oldalán (pl. Vatera Biztonsági Vásárlás Program (BVP), Profi Eladói Program (PEP)). A programokról szóló részletes tájékoztatást a Vatera a www.vatera.hu weboldalon vagy a felhasználói admin felületen helyezi el.

3/14. A Vaterán - a Ptk. 6:64. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg. Jelen pontban foglaltak alól kivételt képeznek a személygépkocsi (és alkategóriái); haszongépjármű (és alkategóriái); a motor, robogó, quad (és alkategóriái), a veterán jármű (és alkategóriái); egyéb jármű (és alkategóriái) kategóriákban; illetve az ingatlan főkategória alkategóriáiban valamint a Szolgáltatás és Állás kategóriában feltöltött termékek/szolgáltatások, ahol nem áll fenn ajánlati kötöttség.

Licitálás és vásárlás

3/15. Aukciós értékesítés során adott licit csak mindkét fél (az eladó és a vevő) beleegyezésével és a Vatera által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre a Vatera nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Vatera a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el! Ha a termék/szolgáltatás feltöltését követően a termék/szolgáltatás megsemmisül, vagy - főleg szolgáltatás esetén - elérhetetlenné válik, vagy a feltöltött termék állapotában jelentős változás (pl. állagromlás) áll be, az eladó az adott tranzakciót törölheti, akkor is, ha arra érvényes vételi ajánlat (licit) érkezett (aukciótörlés). A felhasználó egy hónapban aukciótörlést kizárólag egyszer hajthat végre. Az aukciótörléssel az adott tranzakcióra érkezett vételi ajánlatok (licitek) automatikusan törlésre kerülnek. Aukciótörlés esetén a törölt tranzakció a feltöltéskor megadott tulajdonságokkal nem indítható újra.

3/16. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Vatera ügyfélszolgálatán jelzi, vagy erről a Vatera egyéb módon (pl. eladói értékelések) tudomást szerez, a Vatera jogosult a vevő hozzáférését a Piactér használatához részlegesen (pl. a licitindítás, licitelés, vagy hirdetésfeladás funkciókból, stb.), vagy teljes egészében korlátozni (felfüggesztés), vagy abból béglegesen kizárni addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a Vatera ügyfélszolgálatán jelzi, vagy erről a Vatera egyéb módon (pl. vevői értékelések) tudomást szerez, a Vatera jogosult az eladó hozzáférését a Piactér használatához részlegesen (pl. licitálások törlése, hirdetések törlése, stb.), vagy teljes egészében korlátozni (felfüggesztés) vagy abból véglegesen kizárni addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Az az eladó vagy vevő akinek összes visszajelzése két negatív vagy összes visszajelzésének (pozitív, semleges, negatív) minimum 20 százaléka negatív és visszajelzései között legalább két negatív található, a Piactér használatából automatikusan - automatizált eszközökkel - kizárásra kerül. A Vatera megszünteti a kizárást, ha minden kétséget kizáróan igazolásra kerül a Vatera felé az annak alapjául szolgáló negatív értékelés megalapozatlansága, vagy az érintett eladó vagy vevő az értékelési mutatóit elvárt mértékben javító pozitív visszajelzéseket kap. Jelen pont nem érinti azt az esetet, amikor a szerződés teljesítésének elmaradása a szerződés jogszerű megszüntetésének következménye (pl. fogyasztókat a kereskedőkkel szemben megillető elállási jog gyakorlása).

A fentiektől eltérően, kereskedői fiók esetén a Felhasználó a vásárlásról - a Vatera által küldött értesítéstől függetlenül - e-mail útján köteles visszaigazolást küldeni a vevő e-mail címére. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolással jön létre, a visszaigazolásban rögzített feltételek szerint.

Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely pontja miatt tiltott.

Az eladónak és a (legmagasabb licitet adó) vevőnek a vételi ajánlat megtételét követően (aukció esetén a licitálási periódus lejártának napjától számítva) 3 (három) munkanapon belül kell felvennie a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni.

3/17. A Vatera, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó vásárlási (aukciós) jogosultságait (vásárlási limit). A vásárlási limit nem vonatkozik a teljes jogú státusszal bíró Felhasználókra. Vásárlási limit fennállásáról és alkalmazásáról a Felhasználó megfelelő tájékoztatást kap akkor, ha adott tranzakcióját vásárlási limit miatt nem teljesítheti. Egyben a Vatera a vásárlási limit feloldásának módjáról is tájékoztatja a Felhasználót.

3/18. A Vatera egyedi regisztráció nélküli vásárlói jogosultsággal rendelkező Felhasználó számára korlátozott vásárlási lehetőséget biztosít, mely esetben a felhasználó által megadott e-mail és telefonszám ellenőrzése (érvényesítése) történik meg. Az egyedi regisztráció nélküli vásárlói státusz ideiglenes és egyszeri jogosultságot jelent, melyhez a Vatera felhasználói azonosítót generál. Egyedi regisztráció nélküli vásárlói státuszú Felhasználó, jelszó megadása esetén ellenőrzött felhasználói státuszú felhasználóvá válik.

3/19. Egyedi regisztráció nélküli vásárlói jogosultság esetén a Felhasználó

3/20. Kereskedői fiók esetén a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a Felhasználónál, mint kereskedőnél közvetlenül érvényesítheti.

3/21. Az Üzemeltető egyes kategóriákat apróhirdetési modellben üzemeltet, azaz az abba a kategóriába feltöltött Termékeket apróhirdetésként jeleníti meg (a továbbiakban: Apróhirdetési kategória). Az apróhirdetési kategóriákról az Üzemeltető a Vatera erre szolgáló felületein tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Apróhirdetési kategóriában a termékfeltöltésre és az adott kategória használatának feltételeire a jelen ÁFF. az ezen pontban feltüntetett eltérésekkel alkalmazandó.

Az apróhirdetési kategóriába ellenőrzött státuszú vagy teljes jogú felhasználó tölthet fel terméket.

Egy adott terméknek az apróhirdetési kategóriába való tartozása esetén az adott Termék Piactérre történő feltöltésekor a Felhasználó egy apróhirdetés-specifikus terméklapon jeleníti meg az eladni kívánt Terméket.

Az apróhirdetési kategóriában történő termékfeltöltésre és termékeladásra a jelen ÁFF. 2/1. b) pontja; 2/2., 2/3., 2/4., 2/5., 2/6., 2/7., 2/8., 2/9. pontok, valamint a 2/10. pont első mondata nem alkalmazandó.

Az apróhirdetési kategóriába történő termékfeltöltés díjmentes. Az apróhirdetési kategóriában esetlegesen igénybe vett kiemelések díjkötelesek, amelyek a jelen ÁFF. mellékletében szereplő díjtáblázatban megjelölt díjakon vehetők igénybe. Az Üzemeltető a Felhasználó által a Vaterán igénybe vett szolgáltatások után a jelen ÁFF. -ben foglaltaknak megfelelően számlát állít ki.

Az apróhirdetési kategóriában történő termékfeltöltésre és termékeladásra a jelen ÁFF. 3/3., 3.4, 3/5, 3/6., 3/10., 3/14., 3/15., 3/16., 3/17., 3/18., 3/19. 6/1. pontjai nem alkalmazandók.

Az apróhirdetési kategóriában feltöltött termék terméklapján az Üzemeltető a Vaterán jellemzőtől eltérő kapcsolat-felvételi módokat is engedélyezhet. A terméket feltöltő Felhasználó által megadott telefonszám a terméklapon minden internet-felhasználó számára látható.

Az apróhirdetési kategóriában a Felhasználó a hirdetést a 30, 60 vagy 90 napra töltheti fel, amelyet lehetősége van annak lejárata előtt meghosszabbítani. Egy adott hirdetés maximum 180 napig érhető el a Piactéren.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot és a Felhasználó a Vatera használatával elfogadja, hogy a Felhasználó által a numizmatikai és militária kategóriába feltöltött hirdetéseket, amelyek a Vaterán adásvételként megvalósultnak kerültek megjelölésre, az Üzemeltető azok lejártát követően 5 évig megőrzi Vaterakatalógus (vaterakatalogus.hu) nevű, regisztrált Felhasználók számára elérhető szolgáltatása keretében. Ezen hirdetéseket az Üzemeltető anonimizált formában őrzi meg és teszi kereshetővé az adott hirdetés egyes elemeit megőrizve (pl. hirdetés címe, fotók, vételár és adásvétel dátuma). Felhasználó elfogadja és kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen bekezdésben megjelölt hirdetésekben megjelenített, Felhasználók által feltöltött képekre és a hirdetés esetlegesen szerzői jogi védelem alá eső részeire a Vatera ingyenes, nem kizárólagos felhasználási jogot alapít a hirdetések Vaterakatalógusban történő tárolása céljára és idejére. Ezen felhasználási jog kiterjed a hirdetés tartalmának és adatainak gyűjtésére, megjelenítésére, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére, a Vatera promóciói során az Üzemeltető által az azokban való felhasználására, illetve bármilyen más módon történő felhasználására. Felhasználó egyéni jelzés alapján kérheti Üzemeltetőtől az általa feltöltött, majd lejárt hirdetésének Vaterakatalógusból való idő előtti törlését.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az egyes - jelen (3/20.) pont alá tartozó (apróhirdetési) kategóriákban és/vagy alkategóriákban meghatározza az egy Felhasználó által maximálisan feltölthető hirdetések számát. Az egyes - jelen pont alá tartozó kategóriákba és/vagy alkategóriákban maximálisan feltölthető hirdetések számát az Üzemeltető zárt elektronikus rendszere jelzi a Felhasználó számára. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen rendelkezés hatályba lépésétől a maximálisan feltölthető hirdetések számát meghaladó, ugyanazon Felhasználó által feltöltött hirdetéseket a piactérről törölje, a maximálisan felölthető hirdetésszámnak megfelelő, időben korábban feltöltött hirdetéseket hagyva meg az oldalon. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez ellen kifogással nem élhet. A Vatera ezzel kapcsolatban kizár minden közvetett vagy közvetlen kártérítési igényt.

Egy adott termék/szolgáltatás a Vaterán egyidejűleg csak egy kategóriába tölthető fel, tehető ott elérhetővé. Az adott termék/szolgáltatás Piactéren való elérhetőségének ideje alatt az adott Felhasználó által a Vaterán azonos, vagy nagymértékben megegyező, lényegi eltérést nem, vagy kevéssé tartalmazó vagy az Üzemeltető megítélése szerint ugyanazt a terméket/ szolgáltatást hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel a Piactéren, fenntartja a jogot, hogy az adott terméket/szolgáltatást tartalmazó apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítsa.

3/22. Vatera az Aukciókat és az apróhirdetéseket az alábbi elvek szerint rangsorolja:

A Vatera főoldalán megjelenő hirdetésdobozokon (kategóriákon) belül az aukciók / hirdetések az adott kategória szerinti jellemzőknek leginkább megfelelő aukciók/hirdetések közül automatizáltan kerülnek kiválasztásra, amelyek sorrendjének felhasználói módosítására nincs lehetőség.

A Vaterán az alapértelmezett lista-rendezési mód a "Népszerű termékek előre", melynél a termékek megjelenítési sorrendjét a kereső algoritmus különféle paraméterek alapján határozza meg (pl. a termék keresési szóval való relevanciájának mértéke, a terméket megtekintők száma (a Vatera figyelembe veszi a termék esetleges korábbi futása(i) során érkezett látogatószámot is, stb.). A hirdetések sorrendje megváltoztatható a listaoldalak tetején található rendezési lehetőségek közül bármilyen más rendezési mód kiválasztásával. A kiválasztást a Vatera a sütik Felhasználó általi engedélyezése esetén alapértelmezett beállításként megjegyzi, amely funkció a sütik tiltásával kikapcsolható. Az egyéb rendezési módok esetén az azok megnevezésének megfelelő rendezés érvényesül (pl. "Megnevezés A-tól Z-ig" esetén a termékek növekvő ábécé sorrendben kerülnek megjelenítésre a listában). Az adott keresésnek megfelelő, "Listázások elejére" kiemeléssel rendelkező termékek a listaoldal elején kerülnek megjelenítésre. Minden rendezési mód esetében a lista elején azok a szponzorált hirdetések jelennek meg (szintén a választott rendezési elv szerinti sorrendben), amelyek rendelkeznek a Listázások elejére vagy a Maximum csomag termékkiemeléssel. Ezeket a lista elején található Kiemelt ajánlatok sáv jelöli. A kiemelésekről ITT, a rendezési lehetőségekről ITT olvasható részletes tájékoztatás.


4. A Vatera, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online piactér működtetését a Vatera közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Vatera semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a Vatera nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Vatera nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Vatera azonban jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét 24 órával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Vatera kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. A Vatera nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, a felhasználók közötti jogvita kialakulásakor a Vatera nem felel a felhasználók között keletkezett jogvita tárgyát képező károkozásokért.

4/3. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Vatera jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Vatera jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Vatera által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Vatera által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Vatera érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Vatera jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Vatera nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Vateránál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben a Vatera online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Vatera az Európai Parlament és a Tanács digitális szolgáltatásokról szóló 2022/2065. rendelete (DSA), illetve az Ekrtv. 13. §-a alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja. A Vatera a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Vaterától függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Vatera azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A Vatera online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek és a partnerszolgáltató díjszabása szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Vatera nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Vatera márkanév alatt érhetőek el. Az igénybe vett fizetési szolgáltatások (pl. PayPal) használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Vatera nem vállal felelősséget.

4/7. A Vatera kizárja felelősségét az authorizációs célú tranzakció során felmerülő hibákért és fenntartja jogát, hogy az authorizációs célú tranzakciót külön indokolás nélkül sikertelennek tekintse.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

A Vatera által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése és/vagy hirdetése:

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Vaterával kötött egyéb szerződése, vagy a jelen ÁFF. bizonyos termékkategóriák tekintetében azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Termékfajta További feltételek A termékleírásnak tartalmaznia kell
Állatok Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át). -
Élelmiszerek Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Vaterára. Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.
Dohányipari termékek/kellékek Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó a termék listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával és árusításával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A tranzakció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával és árusításával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Vatera által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra.
Alkoholtartalmú italok Ezeket a termékeket csak és kizárólag a
Gyűjtemény kategóriában, mint gyűjtött termék, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet meghirdetni;
Delikátesz kategóriában, +18-as alkategóriában lehet meghirdetni.
-
Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.) Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó). Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A tranzakció indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.
Szerzői jogvédelem alatt álló termékek CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, nem másolt.
Fegyver Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni. A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.
Nemesfém tárgy (ezen belül ékszer, befektetési arany stb.) A forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet (üzletszerű vállalkozási tevékenység) folytató eladónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága által kiadott tevékenységi engedéllyel és regisztrációs számmal (PR szám) kell rendelkeznie. Ékszereken magyar, vagy azzal egyenértékű fémjelet és névjelet kell feltüntetni.
Modern technikával készült, másolt numizmatikai termékek Modern technikával készült, másolt numizmatikai termékek a Numizmatika kategórián belül, kizárólag a másolat kategóriába tölthetők fel. A másolat jellegét a termék nevében és a leírásban is egyértelműen fel kell tüntetni. A bankjegyek esetében is kizárólag a Numizmatika kategórián belül a másolat kategóriába tölthető fel. A bankjegyeket a másolati jelleg feltüntetésével szabad árusítani, amit magán a bankjegyen (1x3 cm méretben) kell jelölni. A címben és a leírásban is egyértelműen jelezni kell a másolat jellegét (magyar kifejezéssel). Ha nem a másolat kategóriába kerül feltöltésre, vagy nincs jelezve a másolt jelleg, akkor a terméket moderátoraink áthelyezhetik a megfelelő kategóriába vagy ismétlődő esetben eltávolíthatják a piacterekről. A másolat jellegét, a termék nevében, és a leírásban is egyértelműen fel kell tüntetni. A bankjegyek esetében is kizárólag a Numizmatika kategórián belül a másolat kategóriába tölthető fel. A bankjegyeket a másolati jelleg feltüntetésével szabad árusítani, amit magán a bankjegyen (1x3 cm méretben) kell jelölni. A címben és a leírásban is egyértelműen jelezni kell a másolat jellegét (magyar kifejezéssel).

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

6. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Vatera felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Vatera semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

6/2. A Vatera fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Vatera jogosult a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni. Amennyiben az ellenőrzés eredménye szerint az adott fióknál regisztrált adatok eltérést mutatnak a biztonsági adategyeztetés során a felhasználó által beküldött adatoktól, abban az esetben a Vatera lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy

6/3. A Vatera fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására a Piactér használatából, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Vatera értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával, vagy a 6/2. pontban részletezett biztonsági adategyeztetés folyamata sikertelenül zárult, vagy a Vatera megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a Piactér működése tekintetében vagy az alábbi kritériumok szerint a Vatera szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek vagy etikátlannak minősül:

6/4. A Vatera fenntartja jogát arra, hogy a Piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Vatera a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

7. Moderálási alapelvek a Vatera fórumain

7/1. A Vatera fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Vatera szolgáltatásaival, az online adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat. A Vatera fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

7/2. Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a Vatera fórumain:

7/3. A hozzászólások valóságtartalmáért a Vatera semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása a Vatera - vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Vatera törölheti.

7/4. A Vatera a fórumok moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

7/5. A Vatera továbbá fenntartja annak jogát, hogy topikokat áthelyezzen, szerkesszen, valamint a Felhasználó hozzászólását, értesítés nélkül egy másik topikba helyezze át, amennyiben hozzászólása nem a topik témájához kapcsolódik.

7/6. A jelen ÁFF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Vatera fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

8. Eljárás a jogellenes, illetve a jelen Szabályzatba ütköző tartalom esetén

8.1. Jogellenes tartalom felhasználói bejelentése

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy valamely a Vaterán elérhető hirdetés, egyéb tartalom feltételezhetően jogsértő, illetve jogellenes (a továbbiakban együttesen: jogellenes tartalom), lehetősége van annak bejelentésére az Üzemeltető felé a hirdetésnél erre a célra elhelyezett ?Szabálytalan hirdetés??-re kattintással megjelenő bejelentési formon keresztül a ?Jogellenes tartalom? kiválasztásával, illetve a Vaterán elérhető egyéb, jogellenesnek feltételezett tartalom észlelése esetén az Üzemeltető Ügyfélszolgálata részére történő jelzéssel.

Felhasználó a jogellenes tartalom bejelentése során köteles megadni valós nevét és e-mail címét, kivéve, ha a bejelentés a 2011/93/EU irányelv 3-7. cikkében megjelölt bűncselekményre vonatkozik. A valós név, illetve az e-mail cím megadásának elmaradása a bejelentés mellőzését, azaz kivizsgálásának elmaradását eredményezi. Felhasználó köteles továbbá a bejelentésében pontosan megjelölni az általa jogellenesnek vélt tartalmat és azt, hogy miért tartja jogellenesnek, valamint nyilatkoznia szükséges arról, hogy jóhiszeműen jár el és a bejelentésében szereplő információk és állítások pontosak és hiánytalanok.

Az Üzemeltető a jogellenes hirdetésre, tartalomra vonatkozó bejelentés kézhezvételét visszaigazolja és a bejelentést annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül érdemben megvizsgálja és megválaszolja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a bejelentés megalapozottsága esetén az abban foglaltak orvoslása érdekében. Ilyen intézkedések a következők lehetnek: tartalom törlése, Felhasználó Piactérhez való hozzáférésének felfüggesztése, vagy kizárása abból.

8.2. Jogellenes, illetve a jelen ÁFF-be ütköző tartalom észlelése

Az Üzemeltető amennyiben észleli, hogy a Vaterán közzétett tartalom jogellenes, vagy jelen ÁFF-be ütközik, a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint jogosult a jelen ÁFF szerinti intézkedések megtételére.

Az Üzemeltető jogosult felfüggeszteni azon Felhasználók felhasználói fiókját, akik gyakran bocsátanak rendelkezésre nyilvánvalóan jogellenes tartalmat. Az Üzemeltető jogosult felfüggeszteni a jogellenes hirdetésre, tartalomra vonatkozó bejelentések kivizsgálását azon Felhasználók esetében, akik gyakran tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentéseket. Az Üzemeltető a nyilvánvalóan jogellenes tartalom, illetve nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentés észlelésekor, döntésében tájékoztatja a Felhasználót a Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztéséről, illetve a bejelentések kivizsgálásának beszüntetéséről, ennek időtartamáról. Azt, hogy az intézkedés alapjául szolgáló gyakoriság megvalósul-e, az Üzemeltető minden esetben egyedileg mérlegeli és dönt róla, figyelemmel többek között a Felhasználó által közzétett jogellenes tartalom, megalapozatlan bejelentés számosságára, az egyes tartalmak rendelkezésre bocsátása között eltelt időre, a tartalommoderációra vonatkozó döntés, illetve a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás kézhezvételét követő és a döntés alapjául szolgáló üggyel azonos, vagy ahhoz nagymértékben hasonló körülmények ismételt felmerülésére.

8.3. Jogorvoslat az Üzemeltető tartalommoderálással kapcsolatos döntéseivel szemben

Amennyiben a bejelentő, vagy a döntéssel érintett hirdető Felhasználó az Üzemeltető döntését nem tartja kielégítőnek, jogosult a választása szerinti tanúsított peren kívüli vitarendezési testülethez fordulni a döntéssel kapcsolatos jogviták rendezése céljából. A peren kívüli vitarendezési testületek listáját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmazza.

Amennyiben a döntéssel érintett bejelentő, vagy a hirdető Felhasználó úgy gondolja, hogy az Üzemeltető döntése, illetve intézkedése nem felel meg a DSA szabályainak, úgy jogosult az NMHH Elnökének általános felügyeleti eljárását kezdeményezni az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló 2023. évi CIV. törvény alapján.

A fenti jogorvoslati lehetőségek mellett az érintett Felhasználó jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt polgári peres eljárást indítani a jogvitából származó követelése bíróság előtti érvényesítése érdekében, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint van lehetősége.

8.4. Eljárás az Ekertv. 13. §-a szerinti bejelentés kapcsán

Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, illetve az a kiskorú (cselekvőképtelen kiskorú jogosult esetében a törvényes képviselője), akinek személyiségi jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - a megítélése szerint sérti, úgy az Ekertv. 13. §-a szerinti módon, értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására, amely esetben az Üzemeltető a továbbiakban a 8.1. pont szerinti rendelkezéseknek megfelelően jár el figyelemmel az Ekertv 13. §-ában foglaltakra is.

9. Személyes adatok védelme

9/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsődleges követelmény, ezért a Vatera a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és az ott rögzített külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

9/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Vatera csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Vatera fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a Vaterát üzemeltető Big2 Platform Kft. szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a Vatera hivatalos értesítésekről.

9/3. A Vatera hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus és általános hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel a Vatera a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a felhasználói fiókban megadott lakcímre küldött küldeménnyel, vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 10-14 óra között) élhet. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a Vatera által a www.vatera.hu/PR oldalon megadott e-mail vagy levélcímén, valamint ügyfélszolgálati Kapcsolatfelvétel pontján keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek hirdetéseit is tartalmazhatják.

9/4. A Felhasználóról a Vatera által nyilvántartott adatok, a Vatera által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Vatera az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

9/5. A Vatera a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Vatera köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

9/6. Az authorizációs tranzakció során külön személyes adat nem kerül felvételre, a Vatera az authorizációs tranzakció során bankkártya adatokhoz nem fér hozzá.

9/7. Kereskedői fiók részére a személyes adatok átadása az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint történik. Kereskedői fiók esetén az eladó vállalja és szavatolja, hogy megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően biztonságosan történjen.

9/8. A kereskedői fiókban tárolt üzleti adatokat a szerződés megszűnését követő 30 napon belül - az adatkezelési tájékoztatóban rögzített pénzügyi és szabályszegési adatok kivételével - a Vatera törli.

10. Reklamáció, kapcsolattartás

10/1. A Vatera Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A Társaság a Felhasználók számára a kapcsolattartást magyar és angol nyelven biztosítja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Vatera Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

A Vatera Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszok, felhasználói megkeresések és egyéb, felhasználók közötti vita megoldása érdekében az Ügyfélszolgálathoz forduló panaszostól az adott termék eladásához kapcsolódó, a vita eldöntését elősegítendő dokumentációt kérhet (pl. elektronikus levelezés). A felhasználók által a szerződés teljesítésével összefüggésben csatolt dokumentáció mind a Vevő, mind az Eladó vonatkozásában tartalmazhat olyan személyes adatokat (pl.: a név és az e-mail cím), amelyeket a Vevő és az Eladó a Szolgáltató részére a regisztrációs, illetve a vásárlási folyamat során egyébként is elérhetővé tett, és a jelen általános szerződés feltételek elfogadásával a vitarendezési célú kezelésükhöz külön is hozzájárul.

10/2. A Vatera a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. "live chat" funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető a Vatera részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, a Vatera felelősséget nem vállal.

10/3. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Vatera szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU alatt található online vitarendezési platformon keresztül, ahol a kereskedő e-mailcímeként a fogyasztovedelem@vatera.hu szolgál.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/tartalom/101/menu/101; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó a Vatera szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu.

10/4. Kereskedői fiókok esetében a Vatera jelen Általános Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggésben felmerülő esetleges vitás ügyek, ideértve azokat a vitás ügyeket is, melyek rendezése a belső vitarendezési (online felületen) segítségével nem lehetséges, peren kívüli egyeztetéssel, mediáció útján rendezhető. A Vatera biztosít 2 (két) engedéllyel rendelkező a Mediátorok Nyilvántartásában bejegyzett mediátort, akik az esetleges jogviták feloldásában segítséget nyújthatnak a Feleknek. A mediációs eljárás teljes költségét a mediátor határozza meg, a Felek a mediációs eljárás költségének közös viseléséről állapodnak meg. A Felek vállalják a mediációs eljárásban történő együttműködést, azonban egyik fél sem köteles alávetni magát a mediációs eljárás során született döntésnek.

11. A Szolgáltatás időtartalma a Szolgáltatás megszűnése és ehhez kapcsolódóan a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása (felfüggesztés), megszüntetése (kizárás)

11/1. Jelen Általános Felhasználási Feltételek a Felhasználók általi elfogadás napján lépnek hatályba és határozatlan ideig maradnak érvényben.

11/2. Az Általános Felhasználási Feltételek szerint létrejött Vatera és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

11/3. A Felhasználó regisztrációjának törlése, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat szerződéses jogviszony megszűnése, függetlenül annak módjától, nem érinti a Felek között egymással szemben már fennálló kötelezettségek teljesítését.

11/4. A Vatera különösen az alábbi esetekben függesztheti fel, illetve a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését, illetve zárhatja ki abból.

A fenti esetekben a Vatera végérvényesen felfüggesztheti a Felhasználó hozzáférését a Piactér használatához, illetve kizárhatja a Felhasználót a Vatera platform használatából. Az erre vonatkozó döntés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz végérvényesen megszűnik.

12. További információk

További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak, amelyek a jelen ÁFF elválaszthatatlan részét képezik.

A Vatera adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatója (Adatkezelési tájékoztató)

A Vatera aktuális árlistája

Kérjük, töltse ki az alábbi márkavédelmi űrlapot, majd megfelelően aláírva juttassa el részünkre postai úton, vagy faxon.

Jelen dokumentum az ÁFF 2024. március 5. napjától hatályos verziója.